Generalforsamling 2017

Vedtægterne kan ses i denne vedhæftning. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Fremlæggelse af årsrapport (Inkl. revideret regnskab) til godkendelse

4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (I lige år)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 i ulige, år 2 i lige år)

9) Valg af revisor

10) Eventuelt

TILMELDING TIL SPISNING SENEST 15/3 til Anne Sofie Thaarup:

Skriv et svar